กิจกรรม
...
ดูแลกัน

พล.ต.สรรกฤติ ศรีนาค เลขาฯ สมาคมมวย รับฟังการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตนักมวยเกษียญ ร่วมกับ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี และ ดร.ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ ที่ กอ.รมน.

1 ปีที่แล้ว

...
ชมรมนักมวยแห่งประเทศไทย

ชมรมนักมวยแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือ ครอบครัว สรรเพชร์ ยนตรกิจ เสียชีวิต 10,000 บาท (แสนไกร ศรีพรานนก รับแทน)

1 ปีที่แล้ว