กิจกรรม

ดูแลกัน

พล.ต.สรรกฤติ ศรีนาค เลขาฯ สมาคมมวย รับฟังการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตนักมวยเกษียญ ร่วมกับ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี และ ดร.ภาคภูมิ เดชสกุลฤทธิ์ ที่ กอ.รมน.

ชมรมนักมวยแห่งประเทศไทย

ชมรมนักมวยแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือ ครอบครัว สรรเพชร์ ยนตรกิจ เสียชีวิต 10,000 บาท (แสนไกร ศรีพรานนก รับแทน)