กรรมการ
พลเอกยุวนัฏ สุริยกุล ณ อยุธยา
นายกสมาคม
พ.อ.บุญส่ง เกิดมณี
อุปนายก
พ.อ.ชิดพล กึนสี
เลขาธิการ
นายอนันต์ ชาญเกล้า
เหรัญญิก
นายสัมพันธ์ หมั่นกิจ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายสุพจน์ อ่อนบุญมี
ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายอนันต์ จันทร์ติ๊บ
กรรมการ
นายงักอู๋ แซ่ลิ้ม
กรรมการ
นายเกษม ประไพศรี
กรรมการ
นายคำเสร็จ เทพจัง
กรรมการ
นายสมชาย อภิชนสุข
กรรมการ
นายสนั่น โต้เจริญ
กรรมการ
ร.ต.วิรัช ทัศมาลี
กรรมการ
นายสุรินทร์ เพชรายุทธ
กรรมการ
นายเมธาสิทธิ์ ป่าลั่นน้อย
กรรมการ
นายอรัญ รักเดช
กรรมการ