วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางการพบปะ ติดต่อช่วยเหลือนักมวย และอดีตนักมวยทั่วประเทศแลกเปลี่ยน และประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นของสมาชิก
2. ส่งเสริมสนับสนุนนักมวยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งอาชีพการงาน ครอบครัวและสังคมให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี
3. ให้คำปรึกษาปกป้องและช่วยเหลือด้านสิทธิเสรีภาพและสวัสดิการของนักมวย
4. พัฒนาด้านศิลปะและวิชาการด้านกีฬามวยไทย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยต่อชาวโลก
5. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือทางราชการ องค์กรการกุศล สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอื่น ๆ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาติ สังคม และประชาชน ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง